BLOG

V tejto sekcii máte možnosť získať odpovede na otázky v spojitosti s vedením účtovníctva, spracovaním miezd a ďalšou Vašou podnikateľskou agendou. Vašimi otázkami zároveň umožníte poznať odpovede aj iným čitateľom, ktorí našu stránku pravidelne navštevujú. 

Neváhajte a pýtajte sa, čo Vás zaujíma

 • Kto je "predĺžený" ?

  Od 1.1.2013 vstupila do platnosti novela zákona o konkurze a reštruktualizácii, nie je mi ale jasné v čom sa zmenila definícia predlženia oproti minulosti, resp. kedy bude naša spoločnosť v zmysle novely "predĺžená" ?

   
 • Odvody do Sociálnej poisťovni od 1.7.2012

  Som zamestnaný a zároveň podnikám od 14.12.2010 ako SZČO. Z mojej mzdy platím odvody do sociálnej poisťovni v max. možnej výške. V roku 2011 som dosiahol hrubý príjem z podnikania vo výške 5 117 EUR a čiastkový základ dane vo výške 1 100 EUR. Mám nejaké povinnosti voči Sociálnej poisťovni a mám platiť nejaké odvody ?

   
 • Vystavenie odberateľských faktúr priamo zákazníkmi

  Majiteľ ma požiadal, aby som za nášho dodávateľa vystavila odberateľské faktúry. Dodávateľ rovnako ako aj my sme platiteľmi dane z pridanej hodnoty. Je to vôbec prípustné ?

   
 • Zmena účtovného obdobia

  Naša spoločnosť zmenila majiteľa a stala sa súčasťou inej nadnárodnej skupiny, ktorej hospodársky rok je od 1.7 do 30.6. My sme doteraz mali hospodársky rok zhodný s kalendárnym rokom. Môžeme túto zmenu uskutočniť už k 1.7.2012 ?

   
 • Zúčtovanie premlčaného záväzku

  Naša spoločnosť eviduje viaceré záväzky, ktorých splatenie už podľa nás nebude v budúcnosti žiadať ani jeden veriteľ. Ako môže zúčtovať tieto záväzky ? Budú podliehať zdaneniu ?

   
 • Povinnosť zostavenia cash flow

  Kedy má spoločnosť povinnosť zostaviť cash flow ?

   
 • Zahrňovanie úrokov do obstarávacej ceny majetku

  Môžeme alebo musíme zahrnúť do obstarávacej ceny pozemku či budovy úroky z úveru, ktorý nám bol na tento účel poskytnutý ? Ak to nie je povinné, podľa čoho by sme sa mali rozhodnúť či zahrnúť alebo nie ?

   
 • Prerušenie odpisovania

  Spoločnosť je vlastníkom polyfunkčnej budovy, v ktorej prevádzkuje svoju činnosť. Na svoje podnikanie používa viacero technologických zariadení, ktoré sú zaradené do 1. a 2. odpisovej skupiny podľa zákona o dani z príjmov. V roku 2010 spoločnosti významne klesol obrat, spoločnosť sa dostala dokonca do straty, daňová povinnosť za rok 2010 jej nevznikla. V roku 2011 obrat spoločnosti klesne pravdepodobne ešte o 10%. Zvažovali sme možnosť prerušiť odpisovanie budovy, resp. aj technologických zariadení z účtovného aj z daňového hľadiska. Je to možné ? Ak nie uveďte prečo?

   
 • Nezaevidovaný majetok

  V rámci inventarizácie sme zistili, že v účtovníctve nemáme zaevidovaný pozemok a tiež 2 stroje na rezanie papiera. Nie je nám jasné ako máme túto skutočnosť dodatočne zobraziť v našom účtovníctve?

   
 • Otváranie účtovných kníh

  V roku 2011 sme zistili, že nám naša sesterská spoločnosť neprefakturovala alikvotnú časť nákladov za reklamnú kampaň za obdobie máj – október 2010 v hodnote 70 tis. EUR. Máme podať dodatočne daňové priznanie, otvoriť účtovné knihy roku 2010 a doúčtovať tento prípad do roku 2010?

   
5 dovodov prečo využiť práve naše služby
 1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
 2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
 3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
 4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
 5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy