Otváranie účtovných kníh

V roku 2011 sme zistili, že nám naša sesterská spoločnosť neprefakturovala alikvotnú časť nákladov za reklamnú kampaň za obdobie máj – október 2010 v hodnote 70 tis. EUR. Máme podať dodatočne daňové priznanie, otvoriť účtovné knihy roku 2010 a doúčtovať tento prípad do roku 2010?

Odpoveď za TREND Consulting:

V prípade ak Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo účtovnú závierku za rok 2010, tak už nie je možné opätovne otvoriť účtovné knihy za rok 2010. Spoločnosť v prípade, ak zistí že jej daňová povinnosť je nižšia ako uviedla v riadnom daňovom priznaní nemá povinnosť podať dodatočne daňové priznanie ale môže sa tak rozhodnúť (v roku 2012 je aj v tomto prípade už povinnosť).

V prípade, že z pohľadu účtovnej jednotky ide o významnú sumu, je povinná zaúčtovať v roku 2011 dodatočný náklad roku 2010 na záväzkový účet (napr. 321 – Dodávatelia) vočí vlastnému imaniu, konkrétne voči výsledku hospodárenia roku 2010 (účet 428, resp. 429).

V prípade, že z pohľadu účtovnej jednotky ide o nevýznamnú sumu, je povinná zaúčtovať v roku 2011 dodatočný náklad roku 2010 na účet 518 – Ostatné služby vočí účtu záväzkov (napr. 321 – Dodávatelia).

Autori odpovede nepreberajú zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy