Zúčtovanie premlčaného záväzku

Naša spoločnosť eviduje viaceré záväzky, ktorých splatenie už podľa nás nebude v budúcnosti žiadať ani jeden veriteľ. Ako môže zúčtovať tieto záväzky ? Budú podliehať zdaneniu ?

Odpoveď za TREND Consulting:

Dôležité je analyzovať jednotlivé záväzky, či sú premlčané alebo nie. Všeobecná premlčacia doba podľa obchodného zákonníka je 4 roky (§ 397), resp. 3 roky podľa Občianskeho zákonníka (§ 101).

Je potrebné ale tiež zistiť, či veriteľ nerobil nejaké úkony smerujúce k zaplateniu predmetného záväzku, ktoré by mohli predĺžiť všeobecnú premlčaciu lehotu.

Z uvedeného dôvodu Vám odporúčame získať k premlčaniu predmetných záväzkov aj stanovisko právnika.

Premlčané záväzky sa zaúčtujú do výnosov a budú zahrnuté do základu dane z príjmov.

Spoločnosť z nich musí zaplatiť daň z príjmov (v prípade že dosahuje celkovo základ dane v danom roku).

V minulosti si spoločnosť pri zaevidovaní faktúry zahrnula súvisiaci náklad (MD 5XX / DAL 321) ako položku znižujúcu základ dane a keď dodávateľovi nezaplatila musí zaúčtovať výnos a zdaniť ho.

Autori odpovede nepreberajú zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy