Zahrňovanie úrokov do obstarávacej ceny majetku

Môžeme alebo musíme zahrnúť do obstarávacej ceny pozemku či budovy úroky z úveru, ktorý nám bol na tento účel poskytnutý ? Ak to nie je povinné, podľa čoho by sme sa mali rozhodnúť či zahrnúť alebo nie ?

Odpoveď za TREND Consulting:

Môžeme alebo musíme zahrnúť do obstarávacej ceny pozemku či budovy úroky z úveru, ktorý nám bol na tento účel poskytnutý ? Ak to nie je povinné, podľa čoho by sme sa mali rozhodnúť či zahrnúť alebo nie ?

Účtovná jednotka sa môže až do dátumu zaradenia budovy či pozemku do používania rozhodnúť, či úroky z poskytnutého úveru budú alebo nebudú súčasťou obstarávacej ceny predmetného majetku. Úroky môže zahrnúť ale len vo výške ku dňu kedy je majetok zaradený do používania. Po tomto dátume sú už úroky súčasťou nákladov spoločnosti.

Pri rozhodovaní je dôležité zvážiť najmä tieto skutočnosti:

- ak firma očakáva, že bude vykazovať v danom roku, resp. aj v ďalších rokoch daňovú stratu je lepšie túto stratu zbytočne neprehlbovať a zahrnúť úroky radšej do obstarávacej ceny majetku

- obdobne je to aj v prípade ak by spoločnosť vďaka účtovnej strate vykázala záporné vlastné imanie

- na druhej strane je dôležité si uvedomiť, že ocenenie majetku v prípade zahrnutia úrokov do obstarávacej ceny nám môže hodnotu majetku výrazne zvýšiť a v prípade predaja majetku v krátkom časovom horizonte pri situácií, že ceny na trhu poklesnú spôsobiť aj výraznú stratu

Autori odpovede nepreberajú zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy