Posledné zmeny vo finančnom prenájme (leasingu)

Od 1.1.2012 je v platnosti dôležitá zmena čo sa týka odpisovania hmotného majetku obstaraného formou finančného prenájmu.

Takýto hmotný majetok sa od 1.1.2012 odpisuje rovnako ako hmotný majetok obstaraný kúpou a to bez ohľadu na dobu trvania leasingovej zmluvy.

Podobne aj u hmotného majetku nadobudnutého postúpením zmluvy o finančnom prenájme (leasingu), ktorá bude uzavretá po 31.12.2011 už bude nový nájomca povinne používať tento spôsob odpisovania - t.j. ako keby obstarával nový majetok.

Pri novom nájomcovi sa vstupnou cenou rozumie výška nesplatenej istiny vrátane finančného vyrovnania, ktoré je uhradené pôvodnému nájomcovi vrátane odstupného.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy