Inštitút ručenia za DPH z predchádzajúceho stupňa

Správca dane môže v určitých prípadoch vyzvať spoločnosť uhradiť nezaplatenú daň za jej dodávateľa.

Ide o prípady, keď dodávateľ neodvedie správcovi dane DPH uvedenú na faktúre a správca dane (napr. pri daňovej kontrole, po podaní priznania k DPH atď.) vyzve spoločnosť k úhrade nezaplatenej DPH, ak usúdi, že:

1) protihodnota na daňovom doklade je bez ekonomického opodstatnenia neprimeraná

2) v čase vzniku daňovej povinnosti sú dodávateľ a vyzvaná spoločnosť personálne prepojení, alebo

3) vyzvaná spoločnosť pokračovala v obchodovaní s dodávateľom aj po dni jeho zverejnenia v zozname na portáli Finančnej správy

Proti rozhodnutiu správcu dane je možné podať odvolanie, ktoré ale v zmysle zákona o DPH nemá odkladný účinok.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy