Ďalšíe úpravy v zákone o DPH platné od 1. októbra 2012

Od 1. októbra 2012 bol novelizovaný zákon o DPH s cieľom zaviesť ďalšie opatrenia na zvýšenie efektívnosti boja proti podvodom v oblasti DPH.

Rozširuje sa okruh prípadov, kedy sa zo zákona zdaniteľná osoba stáva platiteľom dane.

Postavenie platiteľa nadobúda zdaniteľná osoba, ktorá predá stavbu, príp. len jej časť (napr. byt) alebo stavebný pozemok predtým ako ích dodá a z tejto transakcie má dosiahnuť obrat 49 790 EUR.

Ďalej sa zavádza zloženie zábezpeky na daň pred registráciou rizikového subjektu za platiteľa dane. Ide najmä o zabezpečenie, aby nedochádzalo k zneužívaniu dobrovoľnej registrácie a reťazeniu rizikových obchodov.

Sprísňuje sa aj preukazovanie dodania tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane podľa § 43 zákona o DPH, konkrétne skutočnosti, že sa fyzicky tovar dostal mimo územia SR na územie iné členského štátu.

Takýmto dôkazom sú najmä doklady o odoslaní tovaru (ak sa preprava zabezpečí poštou), kópia dokladu o preprava tovaru (ak inak ako poštou), príp. iným dokladom - napr. potvrdením o prijatí tovaru odberateľom (ak prepravu vykonáva sám dodávateľ alebo odberateľ).

Tiež je uvedené priamo v zákone, čo všetko musí obsahovať potvrdenie o prijatí tovaru.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy