Zmeny v živnostenskom zákone v roku 2012

V roku 2012 už platia v Živnostenskom zákone zmeny, ktoré uvítajú všetci podnikatelia.

Živnostenskému úradu je podnikateľ povinný oznámiť všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov uvedených na ohlásenie živnosti.

V prípade, že podnikateľ ohlási zmeny v obchodnom registri (napr. zmena resp. výmaz konateľa) nie je už povinný túto skutočnosť duplicitne oznámiť aj Živnostenskému registru.

Živnostenský úrad túto informáciu získa z registrového súdu priamo, nie je potrebné aby zmeny hlásil podnikateľ duplicitne.

Novela Živnostenského zákona tiež upúšťa od povinnosti uložiť pokutu pri menej závažných porušeniach zákona, t.z. že došlo k zmene formulácie z "uloží" na "môže uložiť".

V prípade niektorých podaní, ktoré budú predložené elektronickými prostriedkami a podpísané zaručeným elektronickým podpisom sa už nebude vyberať poplatok.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy