Príjmy/výnosy pre účely posúdenia registračnej povinnosti z hľadiska DPH

Žiadosť o registráciu pre daň z pridanej hodnoty je podľa § 4 zákona o DPH č.222/2004 Z.z. povinná podať zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich obrat 49 790 EUR.

Obratom sú podľa § 4 ods. 9 zákona o DPH príjmy/výnosy bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku, okrem príjmov/výnosov z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 36 ako aj podľa § 40 až 42 citovaného zákona.

Do obratu sa nezahŕňajú príjmy/výnosy z príležitostne predaného hmotného a nehmotného majetku.

O výnosoch hovoríme v prípade, ak zdaniteľná osoba vedie podvojné účtovníctvo (čiže pre účely DPH sleduje stav výnosov = obrat účtov triedy 6) a o príjmoch ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva (čiže pre účely DPH sleduje stav príjmov = obrat v peňažnom denníku).

Zdaniteľná osoba musí podať žiadosť o registráciu na DPH najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla obrat 49 790 EUR.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy