Prečo by mali podnikatelia viesť knihu jázd

Napriek tomu, že povinnosť viesť knihu jázd nie je priamo vymedzená v zákone, jej vedenie podnikateľovi umožní dostatočne preukázať správcovi dane v prípade kontroly oprávnenosť nároku na odpočet DPH a nákladov znižujúcich základ dane z príjmov, najmä v nasledujúcich prípadoch:

Pre účely dane z pridanej hodnoty:

1) Použite výlučne na podnikateľské účely, čiže len na jazdy súvisiace s podnikaním a nie na súkromné účely :

Platiteľ dane musí preukázať, že nakúpené pohonné hmoty, u ktorých si nárokuje odpočet DPH v plnom rozsahu, využil výlučne na podnikateľské účely – teda v súlade § 49 až 51 zákona o DPH.

2) Použite pomerom na podnikateľské účely, čiže preukázať časť súvisiacu s podnikaním:

Ak si chce uplatniť odpočet u nakúpených pohonných hmôt pomernej časti – postupuje v zmysle § 49 ods. 5 zákona o DPH. Rozsah a použitie nakúpených pohonných hmôt na účely podnikania preukazuje spôsobom, ktorý je na rozhodnutí platiteľa DPH.

Pre účely dane z príjmov:

1) Uplatnenie nákladov za pohonné hmoty pri použití súkromného vozidla na podnikanie.:

V nákladoch znižujúcich základ dane si môže podnikateľ uplatniť pohonné hmoty a paušálne náhrady za každý kilometer jazdy. Za každý kilometer jazdy si podnikateľ uplatní cenu benzínu alebo nafty, ktorú vypočíta podľa spotreby auta z technického preukazu a ceny nafty alebo benzínu v čase ich nákupu (dokladuje dokladom o ich kúpe, alebo, ak doklad nemá, použijete cenu, ktorá bola platná v čase jazdy podľa Štatistického úradu).

Tiež je možné uplatniť navyše aj základnú náhradu 0,183 eura za každý kilometer jazdy.

2) Uplatnenie odpisov z motorového vozidla v plnom rozsahu do nákladov:

Podnikateľ musí preukázať, že motorové vozidlo výlučne používa na podnikanie, aby si mohol uplatniť odpisy ako nákladovú položku znižujúcu základ dane z príjmov v plnom rozsahu.

Radi Vám pomôžeme poskytneme naše služby súvisiace s vedením Vašej knihy jázd ako aj s ďaľšou ekonomickou agendou – vedením účtovníctva, spracovaním miezd, vystavovaním faktúr, zasielanim upomienok atď.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy