Naše služby v oblasti podvojného účtovníctva zahŕňajú:

 • Vedenie podvojného účtovníctva podľa zákona o účtovníctve a súvisiacich právnych predpisov ( Postupy účtovania, zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, obchodný zákonník a ďalšie predpisy)
 • Analýza aktuálneho účtovného systému
 • Vypracovanie účtovného rozvrhu
 • Evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie účtovného denníka
 • Vedenie hlavnej knihy
 • Príprava interných dokladov
 • Príprava prevodných príkazov
 • Inventarizácia majetku a záväzkov
 • Príprava cestovných príkazov, knihy jázd, priznania k dani z motorových vozidiel
 • Reporting podľa požiadaviek zákazníka
 • Spracovane štatistických výkazov
 • Vypracovanie firemných interných smerníc

Evidencia majetku

 • Evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • Evidencia krátkodobého majetku
 • Zaradenie majetku do odpisových skupín
 • Vypracovanie odpisových plánov
 • Výpočet daňových a účtovných odpisov z majetku

Daň z pridanej hodnoty

 • Evidencia podkladov podľa zákona o DPH
 • Vypracovanie daňového priznania k DPH
 • Vypracovanie súhrnných výkazov
 • Elektronické podávanie daňových priznaní

Účtovná závierka

 • Zostavenie účtovnej závierky vrátane vyhotovenia príslušných výkazov (Daňové priznanie, súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky)
 • Vypracovanie Výročnej správy
 • Uloženie dokumentov do Zbierky listín
 • Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku
5 dovodov prečo využiť práve naše služby
 1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
 2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
 3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
 4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
 5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy