Zmeny v zákone o dani z príjmov od roku 2012 – prehľady zo závislej činnosti už mesačne

Zamestnávateľovi pribudne nová povinnosť podľa ustanovenia § 39 ods. 9 podávať prehľad o zrazených preddavkoch zo závislej činnosti vyplatené zamestnancom, pričom prehľad bude podávať v mesačných intervaloch. V prehľadoch sa budú uvádzať informácie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti jednotlivým zamestnancom, o zrazených preddavkoch na daň z týchto príjmov tak ako je to pri poskytovaní informácií o vybratom poistnom na zdravotné poistenie a na sociálne poistenie príslušnej poisťovni

Novelizované ustanovenie § 34 odsek 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov umožní správcovi dane na žiadosť daňovníka v odôvodnených prípadoch určiť platenie preddavkov na daň aj inak, ako len z dôvodu zmeny výšky predpokladanej dane. Správca dane tiež bude môcť v zmysle ustanovenia § 34 ods. 11 vrátiť daňovníkovi preddavok na daň do 30 dní od podania žiadosti o vrátenie preddavku, ak daňovník nebol povinný platiť preddavok, alebo zaplatil preddavok vo vyššej sume než na akú bol povinný.

Ak zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie dane napriek skutočnosti, že zamestnanec požiadal o ročné zúčtovanie dane a splnil všetky podmienky na jeho vykonanie, správca dane mu bude môcť uložiť pokutu vo výške 15 Eur za každého zamestnanca, ktorému nevykonal ročné zúčtovanie. Celková výška pokuty za zdaňovacie obdobie však nesmie presiahnuť 30 000,- Eur.

Zdroj: ER Office s.r.o., www.eroffice.sk

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy