Na podanie priznania k dani z nehnuteľností na rok 2012 už zostáva len pár dní

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2012 ste povinný podať v termíne do 31.01.2012 v prípade, že ste v roku 2011 nadobudli nehnuteľnosť kúpou, darom, dedením, rozhodnutím súdu alebo ste sa stali správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. sa pod daňou z nehnuteľností zahŕňa: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

Na vyrubenie dane z nehnuteľností za rok 2012 je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, t.j. stav k 1.januáru 2012.

V prípade, že v porovnaní s predchádzajúcich rokom u Vás nenastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane, nie ste povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za rok 2012, uvedené platí obdobne aj pre ďalšie zdaňovacie obdobia.

Ak je pozemok, stavba, byt a nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie je povinná podať každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Môžete sa však spolu s ostatnými spoluvlastníkmi dohodnúť, že priznanie za všetkých spoluvlastníkov podá zástupca, ktorého ste si určili dohodou. Túto skutočnosť však musíte písomne oznámiť správcovi dane pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

k vlastníte nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, priznanie za rok 2012 podá len jeden z manželov.

5 dovodov prečo využiť práve naše služby
  1. Vedenie účtovníctva a miezd je u nás lacnejšie ako sú náklady na Vašich zamestnancov
  2. Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard
  3. Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov
  4. Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie
  5. Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy